Ciudin Mircea

Adresa:  Neamt
Telefon: 0233-244.006, Fax: 0233-244.025
E-mail: primariabaltatesti@yahoo.ro, Website: primariabaltatesti.ro

Principalele atribuții ale viceprimarului

 1. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local

 1. Ia măsuri pentru organizarea și executarea în concret a activităților din domeniile:

 1. Ordinea publică

 • îndrumă și supraveghează activitatea agenților de pază, conform

angajamentelor contractuale

 1. Situațiile de urgență

 • participă la elaborarea măsurilor de prevenire și limitare a urmărilor

produse de calamități, catastrofe, incendii, epidemii sau epizotii, împreună cu organele de specialitate ale statului și asigură executarea măsurilor stabilite în planurile de protecție și intervenție pe tipuri de dezastre

 1. Protecția și refacerea mediului

 • îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile ce decurg din Ordonanța de

Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului

 • întocmește programe de activitate și orice alte documente necesare,

urmărește supraveghează activitățile pentru orice lucrări, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor și malurilor, curățarea islazurilor comunale, întreținerea parcurilor și a centrului civic al comunei, precum și orice alte lucrări necesare

 • ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale

sau de orice fel, constată și aplică sancțiunile în domeniul gospodăririi localității, mediu, gestionare a deșeurilor, salubrizarea localității

 1. Poduri și drumuri publice

 • asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei, a

instalării semnelor de circulație, a desfășurării normale a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii.

 • răspunde și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea utilajelor din dotarea

primăriei.

 • asigură întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor, precum și

decolmatarea podurilor și podețelor

 1. Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială

 • coordonează și este responsabil de toate activitățile privind acordarea ajutorului

social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • efectuează instructajul, urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile necesare

pentru persoanele apte de muncă ce au obligaţia de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Skip to content